By

České insolvenční řízení uznáno v USA

Během českého insolvenčního řízení bylo zjištěno, že dlužník převedl peníze věřitelů do USA.  Aby mohl český insolvenční správce dosáhnout na majetek dlužníka v USA, prodat ho a rozdělit peníze věřitelům, obrátil se na naši advokátní kancelář, abychom ho zastupovali ve věci uznání českého insolvenčního řízení v USA.

K podání žádosti bylo potřeba přiložit ověřenou kopii usnesení českého soudu o zahájení insolvenčního řízení a jmenování insolvenčního správce.  Nejprve během prvního stání americký insolvenční soud vydal předběžné opatření a zakázal další převody dlužníkova majetku.  Předběžné opatření nám také umožnilo předvolání a výslech osob, které mají informace týkající se dlužníkova majetku, a vyžádání relevantních dokladů.  V druhém stání pak americký insolvenční soud schválil naši žádost a uznal české insolvenční řízení v USA jako hlavní insolvenční řízení.  Český insolvenční správce tak má pravomoc spravovat a likvidovat majetek dlužníka v USA.  Výnos z jeho prodeje se pak rozdělí českým věřitelům.

Tento článek obsahuje pouze nastínění toho, jak probíhá uznání českého insolvenčního řízení v USA, a není právní radou.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit některé relevantní otázky.  Pokud máte zájem, abychom Vás zastupovali ve věci uznání českého insolvenčního řízení v USA, domluvte si konzultaci s česky mluvící insolvenční advokátkou v USA zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám s uznáním českého insolvenčního řízením pomůžeme.

By

Americká loterie zelených karet

Máte zájem o americkou zelenou kartu? Své štěstí můžete zkusit registrací do americké loterie zelených kart pro fiskální rok 2023 mezi 6.10.2021 (GMT -4) a 9.11.2021 (GMT -5).  Občané ČR se mohou loterie zúčastnit.  Je třeba mít alespoň střední školu nebo obdobné vzdělání nebo dva roky (v posledních 5 letech) praxe v oboru, který vyžaduje nejméně dva roky praxe nebo školení. Výsledky loterie budou k dispozici 8.5.2022.

 

 

 

 

 

By

Založení společnosti v USA

Samotné založení společnosti v USA je poměrně snadné a rychlé.  Je však důležité nejprve zvážit, jaký typ společnosti založit a také ve kterém americkém státě.

Mezi nejčastější typy společností patří “LLC” a “corporation”.  “LLC” (limited liability company) je obdoba české společnosti s ručením omezeným a “corporation” je obdoba české akciové společnosti.

LLC je daňový transparentní nebo průtokový subjekt.  To znamená, že LLC neplatí americkou federální daň.  Tuto daň platí společníci.  Akciová společnost je daňově netransparentní společnost a podléhá dvojímu zdaněni z příjmu – korporátní daňi na úrovni korporace a dani z dividend na úrovni akcionářů.  Na základě čl. 10 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi USA a Českou republikou, je sazba daně z dividend pro české rezidenty 5%, v případě, že vlastní méně než 10% hlasovacích práv společnosti, je to 15%.

Některé americké státy vybírají státní daň z příjmů.  Daň z obratu se také liší v jednotlivých státech a některé státy mají také licenční daň (franchise tax).  Také daň z majetku se liší v jednotlivých státech.

Tento článek obsahuje pouze nastínění některých otázek, které je třeba při zakládání společnosti v USA zvážit, a není právní radou.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit některé relevantní otázky.  Pokud máte zájem o založení společnosti v USA, domluvte si konzultaci s česky mluvící advokátkou zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám se založení společnosti v USA pomůžeme.

 

 

 

 

By

Jaký je rozdíl mezi “hlavním” a “vedlejším” insolvenčním řízením?

Pokud v ČR probíhá insolvenční řízení a v USA se nachází majetek dlužníka, lže požádat o uznání českého insolvenčního řízení v USA a dát tak českému insolvenčnímu správci určité pravomoci nad majetkem v USA.

Podle amerického insolvenčního práva se za “hlavní” řízení považuje řízení v zemi, kde má dlužník centrum svých hlavních zájmů.  Za centrum hlavních zájmů se předpokládá sídlo společnosti nebo bydliště jednotlivce.  “Vedlejší” řízení je řízení v zemi, kde dlužník vykonává trvalé ekonomické aktivity.   Tento rozdíl je důležitý, jelikož uznání zahraničního (např. českého) hlavního řízení stanoví určitá práva, která nejsou k dispozici pro zahraniční vedlejší řízení.

Pokud americký insolvenční soud uzná české insolvenční řízení jako “hlavní” řízení, k zastavení veškerého vymáhání dluhů a soudních řízení proti dlužníkovi a jeho majetku dojde automaticky ze zákona.  K prodeji dlužníkova majetku může pak dojít jen se souhlasem insolvenčního soudu, určité převody dlužníkova majetku mohou být zbaveny účinnosti a český insolvenční správce má další pravomoci. Pokud uzná americký insolvenční soud české insolvenční řízení jako vedlejší insolvenční řízení, český insolvenční správce může požádat o určité pravomoci, jako např. zastavení vymáhání dluhů, zákaz převodu majetku dlužníka, výslech svědků a správu dlužníkova majetku v USA.

Tento článek nepředstavuje právní radu.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit jeden aspekt uznání českého insolvenčního řízení v USA.  Pokud máte zájem o uznání českého insolvenčního řízení v USA, domluvte is konzultaci s česky mluvící insolvenční advokátkou v USA zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám s uznáním českého insolvenčního řízení v USA pomůžeme.

By

Úhrada advokátních poplatků za zelenou kartu v USA

Lidé s výjimečnými schopnostmi v oblasti vědy, umění, vzdělání, obchodu nebo sportu mohou v USA požádat o zelenou kartu.  Po podání žádost někdy dostanou od Imigračního úřadu žádost o více dokladů ukazujících vyjímečné schopnosti a pak někdy kapriciozní rozhodnutí.   Často si neví, že mohou požádat o úhradu advokátních poplatků a nákladů podle Zákona o rovném přístupu ke spravedlnosti (Equal Access to Justice Act) pokud napadnou rozhodnutí Imigračního úřadu podle Zákona o správním postupu (Administrative Procedures Act).  Uspěšné napadení, musí být podstatně oprávněné. Např. výjimečný animátor Ludovic Pierre Berardo napadnul tímto způsobme zamítnuti žádosti o zelenou kartu a dostal úhradu advokátních poplatků ve výši 44.672,50 USD a nákladů ve výši 400,- USD.

Tento článek není právní rada.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit jeden aspekt získání zelené karty pro jednotlivce s výjimečnými schopnostmi.  Pokud máte zájem o získání zelené karty v USA, domluvte is konzultaci s česky mluvící advokátkou zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám se získáním pracovního povolení v USA pomůžeme.

By

Pracovní povolení pro zaměstnance s bakalářským diplomem

Jedním z typů pracovního povolení v USA pro zaměstnance s bakalářským diplomem je tzv. H-1B vízum.  Jelikož se vydává pouze 85.000 nových víz ročně (s některými výjimkami) a počet těchto žádostí v poslední době přesahuje tento počet, Imigrační úřad vybírá ty zaměstnavatele, kteří mohou žádost předložit, prostřednictvím loterie.  Registrace pro loterii a loterie probíhají v březnu.  Vybraní zaměstnavatelé mají 90 dní k podání žádosti.   Spolu s žádostí musí zaměstnavatelé doložit, že žádost  spňuje veškeré požadavky včetně toho, že pracovní místo vyžaduje bakalářský diplom v daném oboru, zaměstnanec má tento tento diplom či adekvátní zkušenost v daném oboru, zaměstnavatel má pro zaměstnance práci a také finanční prostředky k zaplacení zaměstnance.  Vízum se vydává na 3 roky a zaměstnanci mohou začít pracovat od 1. října.

Tento článek není právní radou.  Zjednodušili jsme americké imigrační právo, abychom mohli nastínit postup získání pracovního povolení pro zaměstnance s bakalářským diplomem.  Pokud máte zájem o získání pracovního povolení v USA prostřednictvím zaměstnavatele, domluvte is konzultaci s česky mluvící advokátkou zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám se získáním pracovního povolení v USA pomůžeme.

By

Investorské vízum (E-2) pro českého dovozce a dealera českých výrobků v USA

Pokud máte zájem o vývoz výrobků do USA a máte zájem v USA prodávat prostřednictvím americké pobočky nebo dceřinné společnosti, jednou z možností je získat investorské vízum /(E-2), aby v USA mohli Vaši čeští zaměstnanci pracovat.  Tady je jeden případ úspěšného investorského víza.

Múj klient si založil americkou společnost a uzavřel dealerskou smlouvu na dovoz a prodej motorizovaných surfovacích prken.   Americká společnost se zabývá také marketingem a údržbou a opravou těchto prken.  Kapitál na založení a rozběhnutí americké společnosti jistě splňuje požadavek, aby se jednalo o “značnou” investici pro účely investorského víza do USA. Společnost začala se několika zaměstnanci a splňuje tedy požadavek, že se nejedná o marginální investici.

Tento článek nepředstavuje právní radu.  Pokud máte zájem získat investorské vízum do (E-2), neváhejte se obrátit na česky mluvící imigrační advokátku v USA na telefonním čísle (+1) 480 425 2009 nebo si vyberte datum imigrační konzultace přímo zde: https://calendly.com/irena-3/60min?back=1&month=2020-09.

By

Investorské vízum (E-2) pro české investory do nemovitostí

Moji klienti, manželé z ČR, založili v USA společnost s ručením omezeným za účelem investování do nemovitostí.  Jedná se především o koupi nemovitosti, které je potřeba opravit a zmodernizovat.   Zmodernizované je pak prodají nebo je pronajímají. V době podání žádosti o investorské vízum již koupili 11 nemovitost, pět pronajímali a šest na prodej.   Společnost zaměstnala čtyři zaměstnance.   Údržbáře na plný úvazek a účetní a dvě asistentky na poloviční úvazek.

Jedná se o skutečnou a fungující firmu a “značnou” investici, která není marginální, pro účely investorského víza.   Navíc klienti měli rozsáhlé zkušenosti v oblasti nemovitostí.  Investorská víza byla bez problému schválena na dobu 5 let.

Tento článek nepředstavuje právní radu.  Pokud máte zájem získat investorské vízum do (E-2), neváhejte se obrátit na česky mluvící imigrační advokátku v USA na telefonním čísle (+1) 480 425 2009 nebo si vyberte datum imigrační konzultace přímo zde: https://calendly.com/irena-3/60min?back=1&month=2020-09.

By

Jak dlouho trvá schválení žádosti o investorskou zelenou kartu (EB-5) v USA?

Minulý rok se schvalovací doba žádosti o investorskou zelenou kartu (EB-5) výrazně protáhla z 20.5 až 27 měsíců na 29 až 45.5 měsíců.  Dnes je to 46 až 74.5 měsíců.  Jedna pozitivní změna od 31.3.2020 je ta, že Americký imigrační úřad nyní schvaluje žádosti, na jejichž základě může žadatel hned získat zelenou kartu.   Dříve schvaloval žádosti tak, jak byly podány, i když byla roční kvóta pro zemi žadatelé naplněna a žadatelé museli čekat až se kvóta uvolní.  Žadatelé ze zemí, pro které kvóta nebyla naplněna (včetně ČR) budou tak moci lépe využít přibližnou roční kvótu 700 investorských zelených karet (EB-5) pro danou zemi.

Většina amerických investorských karet je vydávána občanům Čínské republiky. Před rokem měli podáno tolik žádostí, že jejich čekací doba na vydání zelené karty byla více než 16 let.  Pro občany Vietnamu to bylo přes 7 let.  Mnoho žadatelů se rozhodlo v žádosti nepkračovat, takže se čekací doba pro Číňany snížila na méně než 5 let a pro Vietnamce na 3 roky. Pokud Kongres odstraní kvóty pro jednotlivé země, čekací doba Číňanů se sníží a čekací doba všech ostatních se zvýší.

Tento článek nepředstavuje právní radu.  Pokud máte zájem získat investorskou zelenou kartu v USA (EB-5), neváhejte se obrátit na česky mluvící imigrační advokátku v USA na telefonním čísle (+1) 480 425 2009 nebo si vyberte datum imigrační konultace přímo zde: https://calendly.com/irena-3/60min?back=1&month=2020-09.

 

By

Jak dlouho trvá vyřízení pracovního povolení v USA?

Můj klient je globální marketingová společnost, která měla zájem zaměstnat bytového architekta z Indie.  Podali jsme žádost o pracovní povolení v kategorii H-1B, což je kategorie pro zaměstnance, kteří maji alespoň bakalářské vzdělání.  Naše registrace byla vybrána v loterii žádosti v kategorii H-1B.  Klient poskytl veškeré doklady, o které jsem požádala.  Doložili jsme, že se jedná o pozici ve specializovaném oboru a žádost byla schválena za pouhé 3 týdny.

Tento článek nepředstavuje právní radu.  Pokud máte zájem získat pracovní povolení v USA, neváhejte se obrátit na česky mluvící imigrační advokátku v USA na telefonním čísle (+1) 480 425 2009 nebo si vyberte datum imigrační konultace přímo zde: https://calendly.com/irena-3/60min?back=1&month=2020-09.