By

Víza pro lékaře

Absolventi českých lékařských fakult mohu dostat H-1B víza, pokud mají pozvání učit nebo provádět výzkum na vzdělávacích nebo vědeckých institucích.  Pokud však budou léčit pacienty, musí složit licenční zkoušky a zkoušku z angličtiny.  Další typ víza, který je pro lékaře častý, je vízum typu J-1.  Pokud bude český lékař v USA pouze pozorovat americké lékařské postupy a konzultovat s kolegy nejnovější metody, nebude přímo léčit pacienty a nebude v USA dostávat odměnu, lze zvážit, jestli je vhodné vízum typu B-1.

Tento článek obsahuje pouze nastínění toho, jaká víza mohou být vhodná pro české lékaře, a není právní radou.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit některé relevantní typy víz.  Pokud máte zájem, abychom Vás zastupovali a pomohli Vám získat nejvhodnější vízum do USA, domluvte si konzultaci s česky mluvící imigrační advokátkou v USA zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám s vyřízením víz pomůžeme.

 

By

České insolvenční řízení uznáno v USA

Během českého insolvenčního řízení bylo zjištěno, že dlužník převedl peníze věřitelů do USA.  Aby mohl český insolvenční správce dosáhnout na majetek dlužníka v USA, prodat ho a rozdělit peníze věřitelům, obrátil se na naši advokátní kancelář, abychom ho zastupovali ve věci uznání českého insolvenčního řízení v USA.

K podání žádosti bylo potřeba přiložit ověřenou kopii usnesení českého soudu o zahájení insolvenčního řízení a jmenování insolvenčního správce.  Nejprve během prvního stání americký insolvenční soud vydal předběžné opatření a zakázal další převody dlužníkova majetku.  Předběžné opatření nám také umožnilo předvolání a výslech osob, které mají informace týkající se dlužníkova majetku, a vyžádání relevantních dokladů.  V druhém stání pak americký insolvenční soud schválil naši žádost a uznal české insolvenční řízení v USA jako hlavní insolvenční řízení.  Český insolvenční správce tak má pravomoc spravovat a likvidovat majetek dlužníka v USA.  Výnos z jeho prodeje se pak rozdělí českým věřitelům.

Tento článek obsahuje pouze nastínění toho, jak probíhá uznání českého insolvenčního řízení v USA, a není právní radou.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit některé relevantní otázky.  Pokud máte zájem, abychom Vás zastupovali ve věci uznání českého insolvenčního řízení v USA, domluvte si konzultaci s česky mluvící insolvenční advokátkou v USA zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám s uznáním českého insolvenčního řízením pomůžeme.

By

Americká loterie zelených karet

Máte zájem o americkou zelenou kartu? Své štěstí můžete zkusit registrací do americké loterie zelených kart pro fiskální rok 2023 mezi 6.10.2021 (GMT -4) a 9.11.2021 (GMT -5).  Občané ČR se mohou loterie zúčastnit.  Je třeba mít alespoň střední školu nebo obdobné vzdělání nebo dva roky (v posledních 5 letech) praxe v oboru, který vyžaduje nejméně dva roky praxe nebo školení. Výsledky loterie budou k dispozici 8.5.2022.

 

 

 

 

 

By

Založení společnosti v USA

Samotné založení společnosti v USA je poměrně snadné a rychlé.  Je však důležité nejprve zvážit, jaký typ společnosti založit a také ve kterém americkém státě.

Mezi nejčastější typy společností patří “LLC” a “corporation”.  “LLC” (limited liability company) je obdoba české společnosti s ručením omezeným a “corporation” je obdoba české akciové společnosti.

LLC je daňový transparentní nebo průtokový subjekt.  To znamená, že LLC neplatí americkou federální daň.  Tuto daň platí společníci.  Akciová společnost je daňově netransparentní společnost a podléhá dvojímu zdaněni z příjmu – korporátní daňi na úrovni korporace a dani z dividend na úrovni akcionářů.  Na základě čl. 10 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi USA a Českou republikou, je sazba daně z dividend pro české rezidenty 5%, v případě, že vlastní méně než 10% hlasovacích práv společnosti, je to 15%.

Některé americké státy vybírají státní daň z příjmů.  Daň z obratu se také liší v jednotlivých státech a některé státy mají také licenční daň (franchise tax).  Také daň z majetku se liší v jednotlivých státech.

Tento článek obsahuje pouze nastínění některých otázek, které je třeba při zakládání společnosti v USA zvážit, a není právní radou.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit některé relevantní otázky.  Pokud máte zájem o založení společnosti v USA, domluvte si konzultaci s česky mluvící advokátkou zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám se založení společnosti v USA pomůžeme.

 

 

 

 

By

Výše investice k získání zelené karty v USA (EB-5) snížena

Dne 22.6.2021 americký federální soud v Kalifornii (Behring Regional Center LLC v. Wolf, 20-CV-09263-JSC) zrušil poslední předpis týkající se nařízení upravující investorký program k získání zelené karty (EB-5) v USA.  Nařízení platné dne 21.11.2019 nabylo tedy znovu platnosti.   Výše investice k získání zelené karty v USA (EB-5) je nyní 1 milion USD a v cílených oblastech s vysokou nezaměstnaností 500.000 USD.

Statutární autorizace Programu EB-5 regionálních center vypršela 30.6.2021.  Nyní je tedy možné získat zelenou kartu v USA pouze prostřednictvím přímé investice.

 

By

Jaký je rozdíl mezi “hlavním” a “vedlejším” insolvenčním řízením?

Pokud v ČR probíhá insolvenční řízení a v USA se nachází majetek dlužníka, lže požádat o uznání českého insolvenčního řízení v USA a dát tak českému insolvenčnímu správci určité pravomoci nad majetkem v USA.

Podle amerického insolvenčního práva se za “hlavní” řízení považuje řízení v zemi, kde má dlužník centrum svých hlavních zájmů.  Za centrum hlavních zájmů se předpokládá sídlo společnosti nebo bydliště jednotlivce.  “Vedlejší” řízení je řízení v zemi, kde dlužník vykonává trvalé ekonomické aktivity.   Tento rozdíl je důležitý, jelikož uznání zahraničního (např. českého) hlavního řízení stanoví určitá práva, která nejsou k dispozici pro zahraniční vedlejší řízení.

Pokud americký insolvenční soud uzná české insolvenční řízení jako “hlavní” řízení, k zastavení veškerého vymáhání dluhů a soudních řízení proti dlužníkovi a jeho majetku dojde automaticky ze zákona.  K prodeji dlužníkova majetku může pak dojít jen se souhlasem insolvenčního soudu, určité převody dlužníkova majetku mohou být zbaveny účinnosti a český insolvenční správce má další pravomoci. Pokud uzná americký insolvenční soud české insolvenční řízení jako vedlejší insolvenční řízení, český insolvenční správce může požádat o určité pravomoci, jako např. zastavení vymáhání dluhů, zákaz převodu majetku dlužníka, výslech svědků a správu dlužníkova majetku v USA.

Tento článek nepředstavuje právní radu.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit jeden aspekt uznání českého insolvenčního řízení v USA.  Pokud máte zájem o uznání českého insolvenčního řízení v USA, domluvte is konzultaci s česky mluvící insolvenční advokátkou v USA zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám s uznáním českého insolvenčního řízení v USA pomůžeme.

By

Úhrada advokátních poplatků za zelenou kartu v USA

Lidé s výjimečnými schopnostmi v oblasti vědy, umění, vzdělání, obchodu nebo sportu mohou v USA požádat o zelenou kartu.  Po podání žádost někdy dostanou od Imigračního úřadu žádost o více dokladů ukazujících vyjímečné schopnosti a pak někdy kapriciozní rozhodnutí.   Často si neví, že mohou požádat o úhradu advokátních poplatků a nákladů podle Zákona o rovném přístupu ke spravedlnosti (Equal Access to Justice Act) pokud napadnou rozhodnutí Imigračního úřadu podle Zákona o správním postupu (Administrative Procedures Act).  Uspěšné napadení, musí být podstatně oprávněné. Např. výjimečný animátor Ludovic Pierre Berardo napadnul tímto způsobme zamítnuti žádosti o zelenou kartu a dostal úhradu advokátních poplatků ve výši 44.672,50 USD a nákladů ve výši 400,- USD.

Tento článek není právní rada.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit jeden aspekt získání zelené karty pro jednotlivce s výjimečnými schopnostmi.  Pokud máte zájem o získání zelené karty v USA, domluvte is konzultaci s česky mluvící advokátkou zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám se získáním pracovního povolení v USA pomůžeme.

By

Pracovní povolení pro zaměstnance s bakalářským diplomem

Jedním z typů pracovního povolení v USA pro zaměstnance s bakalářským diplomem je tzv. H-1B vízum.  Jelikož se vydává pouze 85.000 nových víz ročně (s některými výjimkami) a počet těchto žádostí v poslední době přesahuje tento počet, Imigrační úřad vybírá ty zaměstnavatele, kteří mohou žádost předložit, prostřednictvím loterie.  Registrace pro loterii a loterie probíhají v březnu.  Vybraní zaměstnavatelé mají 90 dní k podání žádosti.   Spolu s žádostí musí zaměstnavatelé doložit, že žádost  spňuje veškeré požadavky včetně toho, že pracovní místo vyžaduje bakalářský diplom v daném oboru, zaměstnanec má tento tento diplom či adekvátní zkušenost v daném oboru, zaměstnavatel má pro zaměstnance práci a také finanční prostředky k zaplacení zaměstnance.  Vízum se vydává na 3 roky a zaměstnanci mohou začít pracovat od 1. října.

Tento článek není právní radou.  Zjednodušili jsme americké imigrační právo, abychom mohli nastínit postup získání pracovního povolení pro zaměstnance s bakalářským diplomem.  Pokud máte zájem o získání pracovního povolení v USA prostřednictvím zaměstnavatele, domluvte is konzultaci s česky mluvící advokátkou zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám se získáním pracovního povolení v USA pomůžeme.

By

Jak získat zelenou kartu prostřednictvím amerického zaměstnavatele

K získání zelené karty prostřednictvím amerického zaměstnavatele je ve většině případů nutné nejprve získat potrvzení od Ministerstva práce, že pro nabízené pracovní místo neexistují američtí pracovníci, kteří schopní, ochotní, kvalifikovaní a k dispozici přijmout nabízené pracovní místo.   K získání potvrzení je nutné se řídit přísnými předpisy, které stanovují, jak pracovní nabídku inzerovat, s kterými uchazeči mít pohovor a kdy žádost o potvrzení podat.  Ministerstvu práce, konkrétně Úřadu zahraniční pracovní certifikace, nyní trvá 7,5 měsíců toto povolení vydat.   V některých případech je tato lhůta prodloužena auditem, který trvá zhruba rok.

Jakmile je potvzení vydáno, zaměstnavatel podá u Imigračního úřadu žádost pro zahraničního pracovníka a s ní musí doložit, že tento zahraniční pracovník splňuje všechny inzerované požadavky.   Tato žádost může být s příplatkem schválena během dvou týdnů.  S touto žádostí a v některých případech po jejím schválení, pak dotyčný pracovník podá žádost o zelenou kartu.

Tento článek není právní rada.  Zjednodušili jsme americké imigrační právo, abychom mohli nastínit postup získání zelené karty přes zaměstnavatele.  Pokud máte zájem o získání zelené karty prostřednictvím zaměstnavatele, domluvte is konzultaci zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám se získáním zelené karty pomůžeme.

By

Potřebujete výjimku ze zákazu vstupu do USA ze Schengenu?

Dne 31.1.2020 vydal americký president Donald Trump prohlášení o zákazu vstupu do USA cizinců ze zemí  Schengenu, Irska, Británie, Brazílie, Číny a Iránu z důvodu veřejného zdraví a ekonomických důvodů souvisejících s pandemií nového koronaviru.   Prohlášení obsahují výjimky v “národním zájmu”.  Zákaz se nevstahuje např. na americké občany a držitele zelené karty.

Dne 11.3.2020 byl dočasně zakázán vstup cizích státních příslušníků, kteří se fyzicky nacházeli na území Schengenu 14 dní bezprostředně před vstupem do USA včetně těch, kteří neopustili letiště nacházející se v Schengenu a kteří by v USA neopustili letiště.  Dne 29.6.2020 bylo udělování výjimy ze zákazu vstupu rozšířeno.   Zdravotníci, vědci, investoři, techničtí experti, manažeři, sportovci mohou a někteří účatníci výměnných programů mohou tuto výjimku získat.

Pokud máte zájem, abychom Vám s vyřízením výjimky ze zákazu pomohli, kontaktujte nás buď telefonicky na čísle (+1) 480 425 2009 nebo si vyberte termín konzultace zde: https://calendly.com/irena-3/60min?back=1&month=2020-09