By

České insolvenční řízení uznáno v USA

Během českého insolvenčního řízení bylo zjištěno, že dlužník převedl peníze věřitelů do USA.  Aby mohl český insolvenční správce dosáhnout na majetek dlužníka v USA, prodat ho a rozdělit peníze věřitelům, obrátil se na naši advokátní kancelář, abychom ho zastupovali ve věci uznání českého insolvenčního řízení v USA.

K podání žádosti bylo potřeba přiložit ověřenou kopii usnesení českého soudu o zahájení insolvenčního řízení a jmenování insolvenčního správce.  Nejprve během prvního stání americký insolvenční soud vydal předběžné opatření a zakázal další převody dlužníkova majetku.  Předběžné opatření nám také umožnilo předvolání a výslech osob, které mají informace týkající se dlužníkova majetku, a vyžádání relevantních dokladů.  V druhém stání pak americký insolvenční soud schválil naši žádost a uznal české insolvenční řízení v USA jako hlavní insolvenční řízení.  Český insolvenční správce tak má pravomoc spravovat a likvidovat majetek dlužníka v USA.  Výnos z jeho prodeje se pak rozdělí českým věřitelům.

Tento článek obsahuje pouze nastínění toho, jak probíhá uznání českého insolvenčního řízení v USA, a není právní radou.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit některé relevantní otázky.  Pokud máte zájem, abychom Vás zastupovali ve věci uznání českého insolvenčního řízení v USA, domluvte si konzultaci s česky mluvící insolvenční advokátkou v USA zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám s uznáním českého insolvenčního řízením pomůžeme.

By

Založení společnosti v USA

Samotné založení společnosti v USA je poměrně snadné a rychlé.  Je však důležité nejprve zvážit, jaký typ společnosti založit a také ve kterém americkém státě.

Mezi nejčastější typy společností patří “LLC” a “corporation”.  “LLC” (limited liability company) je obdoba české společnosti s ručením omezeným a “corporation” je obdoba české akciové společnosti.

LLC je daňový transparentní nebo průtokový subjekt.  To znamená, že LLC neplatí americkou federální daň.  Tuto daň platí společníci.  Akciová společnost je daňově netransparentní společnost a podléhá dvojímu zdaněni z příjmu – korporátní daňi na úrovni korporace a dani z dividend na úrovni akcionářů.  Na základě čl. 10 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi USA a Českou republikou, je sazba daně z dividend pro české rezidenty 5%, v případě, že vlastní méně než 10% hlasovacích práv společnosti, je to 15%.

Některé americké státy vybírají státní daň z příjmů.  Daň z obratu se také liší v jednotlivých státech a některé státy mají také licenční daň (franchise tax).  Také daň z majetku se liší v jednotlivých státech.

Tento článek obsahuje pouze nastínění některých otázek, které je třeba při zakládání společnosti v USA zvážit, a není právní radou.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit některé relevantní otázky.  Pokud máte zájem o založení společnosti v USA, domluvte si konzultaci s česky mluvící advokátkou zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám se založení společnosti v USA pomůžeme.