By

České insolvenční řízení uznáno v USA

Během českého insolvenčního řízení bylo zjištěno, že dlužník převedl peníze věřitelů do USA.  Aby mohl český insolvenční správce dosáhnout na majetek dlužníka v USA, prodat ho a rozdělit peníze věřitelům, obrátil se na naši advokátní kancelář, abychom ho zastupovali ve věci uznání českého insolvenčního řízení v USA.

K podání žádosti bylo potřeba přiložit ověřenou kopii usnesení českého soudu o zahájení insolvenčního řízení a jmenování insolvenčního správce.  Nejprve během prvního stání americký insolvenční soud vydal předběžné opatření a zakázal další převody dlužníkova majetku.  Předběžné opatření nám také umožnilo předvolání a výslech osob, které mají informace týkající se dlužníkova majetku, a vyžádání relevantních dokladů.  V druhém stání pak americký insolvenční soud schválil naši žádost a uznal české insolvenční řízení v USA jako hlavní insolvenční řízení.  Český insolvenční správce tak má pravomoc spravovat a likvidovat majetek dlužníka v USA.  Výnos z jeho prodeje se pak rozdělí českým věřitelům.

Tento článek obsahuje pouze nastínění toho, jak probíhá uznání českého insolvenčního řízení v USA, a není právní radou.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit některé relevantní otázky.  Pokud máte zájem, abychom Vás zastupovali ve věci uznání českého insolvenčního řízení v USA, domluvte si konzultaci s česky mluvící insolvenční advokátkou v USA zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám s uznáním českého insolvenčního řízením pomůžeme.

By

Jaký je rozdíl mezi “hlavním” a “vedlejším” insolvenčním řízením?

Pokud v ČR probíhá insolvenční řízení a v USA se nachází majetek dlužníka, lže požádat o uznání českého insolvenčního řízení v USA a dát tak českému insolvenčnímu správci určité pravomoci nad majetkem v USA.

Podle amerického insolvenčního práva se za “hlavní” řízení považuje řízení v zemi, kde má dlužník centrum svých hlavních zájmů.  Za centrum hlavních zájmů se předpokládá sídlo společnosti nebo bydliště jednotlivce.  “Vedlejší” řízení je řízení v zemi, kde dlužník vykonává trvalé ekonomické aktivity.   Tento rozdíl je důležitý, jelikož uznání zahraničního (např. českého) hlavního řízení stanoví určitá práva, která nejsou k dispozici pro zahraniční vedlejší řízení.

Pokud americký insolvenční soud uzná české insolvenční řízení jako “hlavní” řízení, k zastavení veškerého vymáhání dluhů a soudních řízení proti dlužníkovi a jeho majetku dojde automaticky ze zákona.  K prodeji dlužníkova majetku může pak dojít jen se souhlasem insolvenčního soudu, určité převody dlužníkova majetku mohou být zbaveny účinnosti a český insolvenční správce má další pravomoci. Pokud uzná americký insolvenční soud české insolvenční řízení jako vedlejší insolvenční řízení, český insolvenční správce může požádat o určité pravomoci, jako např. zastavení vymáhání dluhů, zákaz převodu majetku dlužníka, výslech svědků a správu dlužníkova majetku v USA.

Tento článek nepředstavuje právní radu.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit jeden aspekt uznání českého insolvenčního řízení v USA.  Pokud máte zájem o uznání českého insolvenčního řízení v USA, domluvte is konzultaci s česky mluvící insolvenční advokátkou v USA zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám s uznáním českého insolvenčního řízení v USA pomůžeme.